UWAGA! Zmiana adresów biur i numeru telefonu do biura w Gdańsku na +48 728 900 966.
Poprzednie numery telefonu i fax są nieaktywne.

Podbudowa zasadnicza 0-31,5mm granitowa ze złoża Glensanda

Mieszanka kruszyw łamanych 0/31,5 oznaczonych jako Podbudowa Zasadnicza wg PN-S-06102:1997 "Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie" pochodzi ze złóż skały granitowej w kamieniołomach Glensanda.

Skład ziarnowy (oznaczenie wg PN-91 /B-06714/15 )

Sito kwadratowe [mm]

Podbudowa
zasadnicza

Podbudowa
pomocnicza

Wartość uzyskana

63,0

100

100

100,0

31,5

100

75 - 100

100,0

20,0

78-100

62 - 100

82,6

16,0

70-93

57 - 93

72,9

12,8

61 - 86

50 - 86

63,5

8,0

50 - 75

42 - 75

51,6

6,3

44 - 68

36 - 68

45,4

4,0

36 - 58

28 - 58

37,3

2,0

26 - 42

19 - 42

27,6

1,0

19 - 32

14 - 32

20,7

0,5

13 - 24

10 - 24

14,9

0,25

8 - 15

6 - 15

9,4

0,125

4- 12

3 - 12

6,2

0,075

2- 10

2 - 10

4,5

       

Plik z pełnym sprawozdaniem z badań kruszywa:

 

 Otwórz plik _Podbudowa 0-31,5 GL wg PN-EN 13242+A1:2010 na 2014 rok - Otwórz plik